Oferta

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • księgowanie dokumentów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu rocznych rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej

 • księgowanie dokumentów do ewidencji przychodów,
 • naliczanie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji sprzedaży,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji PIT 28
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy,

Prowadzenie pełnej księgowości

 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • bieżący zapis dokumentów w księdze,
 • wyliczanie zaliczek podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • przeprowadzanie uzgodnień sald należności i zobowiązań,
 • zamknięcie roku obrotowego, sporządzenie sprawozdania finansowego – w tym: bilansu, rachunku zysków i rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej, zeznania rocznego CIT-8 oraz pomoc w przygotowywaniu uchwał,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości,
 • sporządzanie raportów kasowych,
 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości.

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7
 • przygotowywanie innych dokumentów ( NIP 1, NIP 2, VAT R, VAT Z)
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy

Obsługę kadrowo-płacową

 • przygotowywanie i przekazywanie do ZUS zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób zatrudnionych,
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników,
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób zatrudnionych,
 • obliczanie miesięcznych składek oraz sporządzanie deklaracji ZUS i przesyłanie ich w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • sporządzanie oraz przesyłanie ich w formie elektronicznej do Urzędów Skarbowych obowiązujących deklaracji i rozliczeń (PIT-8AR, PIT-4R),
 • sporządzanie na koniec roku kalendarzowego: kart wynagrodzeń pracowników, informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy),
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej ( akt osobowych).
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,